Memo ni Mommy: Mga Kaalamang Pampasigla ng Pamilya- Book Review


*Disclaimer: I was gifted a copy of the book Memo ni Mommy: Mga Kaalamang Pampasigla ng Pamilya by Bessie A. Rios courtesy of Church Strengthening Ministry, Inc. in exchange for my honest review. The views and opinions expressed in this post are my own and do not necessarily represent the postings, strategies or opinions of the author and publishing company. 


This article is written in Filipino language- The National Language of the Philippines

Natutuwa akong gawin ang book review na ito dahil una, ang libro ay isinulat ng isang Pilipinong manunulat at masugid na tagapagtaguyod ng kaalaman ukol sa pagmamagulang na si Bessie A. Rios.

Pangalawa, sabay na ginamit ang wikang Ingles at Filipino na mas madaling unawain para sa nakararami at higit na nabigyang-kulay ang mga praktikal na payo niya para sa lahat ng ina.

Matapos kong basahin ang librong Memo ni Mommy: Mga Kaalamang Pampasigla ng Pamilya, higit akong humanga sa natatanging karakter nating mga Pilipino pagdating sa pagmamahal at pag-aaruga sa ating pamilya. Mas naging proud ako bilang isang Pilipino dahil sa mataas na uri ng pagpapahalaga na ating iginagawad sa katungkulang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa atin bilang isang ina.

Sa dami ng librong nabasa ko tungkol sa pagmamagulang, karamihan ay isinulat ng isang ina. Hindi ito nangangahulugang mas mataas ang katungkulan ng isang ina kumpara sa isang ama dahil ang pagmamagulang ay hindi isang kumpetisyon.

Naririto ang ilang mahahalagang paalala ng Bibliya sa ating mga magulang patungkol sa paraan ng pagtataguyod sa mga anak:

*Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki’y di niya ito malilimutan. – Mga Kawikaan 22:6 (Magandang Balita Bibliya)

* Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. – Mga Kawikaan 13:24 (Magandang Balita Bibliya)

*Ang anak mo’y busugin sa pangaral, at pagdating ng araw, siya’y iyong karangalan. -Mga Kawikaan 29:17 (Magandang Balita Bibliya)

Ang mga ito ay mga paalala sa mga magulang na bawat isa sa atin ay may kaakibat na responsibilidad sa pamilya na dapat tugunan ayon sa itinuturo ng Bibliya.

Ang salita ng Diyos lamang ang magsisilbing gabay o mapa upang mapagtagumpayan natin ang paglalakbay sa pagmamagulang na napaka-haba at punumpuno ng mga pagsubok.

Isa sa magandang katangian ng librong Memo ni Mommy na aking nagustuhan ay ang maayos na pagkakabalangkas ng mga aspetong tumatalakay sa bawat issue ng mga ina sa kanilang mga anak. Hinati ito sa walong paksa at isa-isang tinalakay ni Dr. Bessie Rios ang mga partikular na sitwasyon at kanya itong binigyan ng mga praktikal na solusyon.

Akalain mong sa loob ng labing-apat na taon kong pagiging ina ay marami pa pala akong dapat matutunang baguhin sa aking pag-uugali at sa aking wastong pakikipag-ugnayan sa aking mga anak.

Sa librong ito higit na napagtibay ang pinaka mahalagang aspeto na dapat ituro ng mga magulang sa mga anak ay ang pagmamahal at pagbibigay-karangalan sa Panginoong Diyos. Ito ang nangunguna sa ating listahan mga nanay, sapagkat ito ang unang utos ng Panginoong lumikha sa atin: *“Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.” -Exodo 20:3

Nasa kamay nating mga magulang kung paano natin maituturo sa mga bata ang pagmamahal, pagsamba, at pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Bagamat kailangang angkop sa edad ng bata ang paraan ng pagtuturo ng mga Salita sa Bibliya, mahalagang maumpisahan ito ng mas maaga.

Bilang isang ina rin, ako ay naniniwala sa kahalagahan ng matibay na pundasyon ng ating pagmamagulang ay magmumula sa klase ng pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon.

Tinalakay din ni Dr. Bessie Rios ang isa sa mahirap na aspeto ngunit nararapat ipatupad ng mga magulang ay ang pagdidisiplina.

Ang pagdidisiplina ay hindi kailanman nagdulot ng masayang alaala sa akin bilang ina bagkus ito na yata ang pinaka ayaw kong bahagi ng aking responsibilidad.

Aaminin kong mahina ang aking kalooban pag nakakarinig ng palahaw ng iyak mula sa bata. Hindi ko rin maatim na magbitaw ng mabibigat na pangaral sa aking dalagitang anak dahil tiyak kong masasaktan ang kanyang kalooban sa aking gagawin at sasabihin. Ngunit…

KAILANGAN  KO ITONG GAWIN. Hindi dahil uso ang pagdidisiplina. Hindi dahil ito ang nasusulat sa mga libro.

Dahil ito ang TUWID, MAKATARUNGAN, EPEKTIBO at higit sa lahat MAKA-DIYOS na paraan ng pagmamagulang.

Dahil kung mauunawaan nating mga magulang na ang pinagmulan ng disiplina ay PAG-IBIG, na ang disiplina ay positibong gawi, na ang disiplina ay isang pagtuturo, matutulungan nating mamuhay ang ating mga anak ng naaayon sa kalooban at layunin ng Diyos.

At dahil sa mahal ko ang aking mga anak, nais kong maging instrumento ng Panginoon upang maituwid sa tamang landas ang kanilang karakter.

Napaka husay ng ginawang pagbuo ni Dr. Bessie Rios ng mga salitang T.R.A.I.N. na gagabay sa ating mga magulang sa usaping disiplina.

Teach- Pagtuturo ng nararapat na kilos.

Respect- Pagbibigay ng respeto sa damdamin ng mga bata.

Analyze- Alaming mabuti ang pinagmumulan ng kilos o intensyon ng bata.

Invest- Maglaan ng kalidad na panahon ng pakikipag-ugnayan sa mga anak.

Nurture- Paghubog sa kakayahan ng anak ayon sa kanilang kakayahan at talinong ipinagkaloob ng Diyos.

Hinihikayat kong basahin ng mga magulang ang librong Memo ni Mommy dahil napakaraming magagandang tampok sa librong ito na tutulong sa ating mga ina upang maging masaya, masigla, at maka-Diyos ang pamantayan natin sa pagmamagulang.

Hindi naman lingid sa ating kaalaman kung gaano kahirap ang papel natin bilang tagapag-alaga at tagasubaybay. Kung minsan, kailangan lang natin ng tulong mula sa mga taong nagbibigay liwanag sa mga ganitong paksa gaya ni Dr. Bessie Rios.

At higit sa lahat, isama palagi sa mga panalangin ang pagpapatibay pa ng Panginoon sa ating kakayahan, katatagan, at karakter bilang itinalaga niyang magulang sa ating mga anak. Ang bawat nabanggit na mga solusyon ay ating ehemplo hindi upang maikumpara mo ang iyong sarili sa ibang magulang o ina kundi matupad ang iisang hangaring ang mga anak ay lumaking tulad ni Kristo.

*Ang mga berso ay hango sa https://www.biblegateway.com

2 thoughts on “Memo ni Mommy: Mga Kaalamang Pampasigla ng Pamilya- Book Review

  1. KATE says:

    MARAMING SALAMAT Tammy! (Thank you very much!) Our Filipino language is rich and interesting. Hugs to you too…:)

  2. Tammy says:

    I LOVE how you wrote this in your native language! I am IMPRESSED. How talented and smart you are, and of course lovely as well. Hugs sweet sister.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.